اطلاعیه امور مالی

اطلاعیه پرداخت شهریه دانشجویان جهت انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱