تماس با دانشگاه

شماره های تماس مؤسسه: ۳۳-۴۶۲۶۶۹۳۱-۰۳۱
شماره تماس امور مالی: ۴۶۲۶۶۹۳۴-۰۳۱
دورنگار: ۴۶۲۶۶۹۳۰-۰۳۱
آدرس پستی: نایین- میدان مدرس- بلوار آیت اله خامنه ای- موسسه آموزش عالی علامه نایینی
صندوق پستی : ۱۳۱-۸۳۹۱۵
آدرس پست الکترونیک:
Amoozesh@naeini.ac.ir
Amozeshallameh@gmail.com