اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها

اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز

تاریخ برگزاری همایش: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

مهلت ارسال مقالات: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تاریخ داوری مقالات: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

سایت همایش به نشانی:    confreh.ir