امور اداری و مالی

مدیر امور مالی وشهریه
خانم فرزانیان
e-mail:allameh.fee@gmail.com
تلفن:۳-۴۶۲۶۶۹۳۱-۰۳۱داخلی۳

دانشجویان و اساتید محترم می توانند سوالات و درخواست های خود را از طریق آدرس ایمیل بالا به واحد مالی موسسه اعلام نمایند.


اطلاعیه های امور مالی

اطلاعیه های امور مالی


اطلاعیه های امور اداری

اطلاعیه های امور اداری