لینک کلاس های آنلاین

لینک کلاس های آنلاین به شرح ذیل می باشد.

لطفا با کلیک روی هر لینک در زمان مشخص شده وارد شوید. در کانال تلگرام موسسه کلیه موارد و نحوه ورود به کلاس آموزش داده شده است.


لیست کلاس های شنبه هر هفته

لیست کلاس های يك شنبه هر هفته

لیست کلاس های دو شنبه هر هفته

لیست کلاس های سه شنبه هر هفته

لیست کلاس های چهار شنبه هر هفته

لیست کلاس های پنجشنبه هر هفته

لیست کلاس های جمعه هر هفته

 

نام درس نام استاد ساعت شروع لیست کلاس
آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك/هيدروليك و پنوماتيك اميرعباس احمدي ۸ لینک ورود به کلاس
حسابداري مديريت دكتر رحيمي ۸  لینک ورود به کلاس
حسابرسي داخلي دكترسيدفرهاد انوشه ۸  لینک ورود به کلاس
سيستم هاي عامل/سيستم عامل شبكه/سيستم عامل۲ مرتضی محمدی ۸  لینک ورود به کلاس
كامپيوتر گرافيك ۱ خانم عطايي ۸  لینک ورود به کلاس
تكنولوژي مولد قدرت / هيدروليك و پنوماتيك اميرعباس  احمدي ۰۹:۳۰  لینک ورود به کلاس
كارگاه سيستم عامل۲ مرتضی محمدی ۰۹:۳۰  لینک ورود به کلاس
تهويه مطبوع تابستاني ۲/كارآفريني امیر نوجوكي ۰۹:۳۰  لینک ورود به کلاس
آزمايشگاه كنترل صنعتي خانم رضايي  زاده ۰۹:۳۰  لینک ورود به کلاس
مقاومت مصالح ۲ اميرعباس  احمدي ۱۱  لینک ورود به کلاس
بررسي موارد خاص در حسابرسي دكتر رحيمي ۱۱  لینک ورود به کلاس
تئوري حسابداري۲ دكترسيدفرهاد انوشه ۱۱  لینک ورود به کلاس
گرافيك كامپيوتري مرتضی محمدی ۱۱  لینک ورود به کلاس
نقشه كشي باكامپيوتر امیر نوجوكي ۱۱  لینک ورود به کلاس
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي/آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي خانم رضايي زاده ۱۱  لینک ورود به کلاس
كارگاه كانال سازي اميرعباس احمدي ۱۳:۳۰  لینک ورود به کلاس
کاربرد قوانين و مقررات مالي، بانكي و بازرگاني در حسابرسي خانم دكتر سروري ۱۳:۳۰  لینک ورود به کلاس
زبان ماشين واسمبلي مرتضی محمدی ۱۳:۳۰  لینک ورود به کلاس
اصول ميكرو كامپيوتر خانم رضایی زاده ۱۳:۳۰  لینک ورود به کلاس
رسم فني (۴)/ نقشه کشي صنعتي ۲/ نقشه كشي صنعتي امیر نوجوكي ۱۳:۳۰  لینک ورود به کلاس
آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي خانم رضايي زاده ۱۳:۳۰  لینک ورود به کلاس
توانايي ماشينكاري اميرعباس احمدي ۱۵  لینک ورود به کلاس
حسابرسي پيشرفته دكتر باقري ۱۵  لینک ورود به کلاس
هندسه كاربردي/هندسه ترسيمي/ترسيم فني پريچهر مستقيمي ۱۵  لینک ورود به کلاس
كارگاه تهويه مطبوع تابستاني ۲ امیر نوجوكي ۱۵  لینک ورود به کلاس
الکترونیک خودرو/کارگاه الکترونیک خودرو اميرعباس احمدي ۱۶:۳۰  لینک ورود به کلاس
حسابرسي فناوري اطلاعات خانم دكتر سروري ۱۶:۳۰  لینک ورود به کلاس
چارچوب و مفاهیم گزارشگری مالی دكتر باقري ۱۶:۳۰  لینک ورود به کلاس
كارگاه مصالح وساخت پريچهر مستقيمي ۱۶:۳۰  لینک ورود به کلاس