کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولیداطلاعیه های گروه مکانیک

بارگذاری …چارت های مربوط به رشته

بارگذاری …

برای دریافت چارت درسی روی تصویر زیر کلیک کنید.
برای دریافت برنامه کلاسی روی تصویر زیر کلیک کنید.
برای دریافت برنامه امتحانات روی تصویر زیر کلیک کنید.فرم های مربوط به رشته

بارگذاری …

برای دانلود شناسنامه سلامت روی عکس کلیک کنید.
برای دانلود درخواست مرخصی تحصیلی روی عکس کلیک کنید.
برای دانلود درخواست حذف پزشکی روی عکس کلیک کنید.
برای دانلود آیین نامه امتحانات روی عکس کلیک کنید.
برای دانلود فرم تصویب پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد روی عکس کلیک کنید.