نوید قاجاری

نوید قاجاری

نوید قاجاری

مشخصات تحصیلی :

 * رشته كارداني : مکانیک–تاسیسات حرارتی نیروگاهها – دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت آب و برق اصفهان – ۱۶/۱۳

 * رشته کارشناسی : مهندسی مکانیک–حرارت وسیالات – دانشگاه آزاد خمینی شهر – ۱۸/۳۰

 * رشته کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی – دانشگاه آزاد خمینی شهر ۱۷/۵۰

پست الکترونيکي : navid.ghajari@gmail.com

رزومه

رزومه