یوسف اسماعیلی

یوسف اسماعیلی

یوسف اسماعیلی

اطلاعات تحصیلی :

 * کارشناسی ارشد : فارغ التحصیل دانشگاه آزاد خمینی شهر در مقطع کارشناسی ارشد مکانیک گرایش تبدیل

 * کارشناسی : فارغ التحصیل دانشگاه آزاد خمینی شهر در مقطع کارشناسی گرایش حرارت و سیالات

سوابق پژوهشی:

 * بررسی پارامترهای موثر در پدیده ضربه قوچ در سیستم های انتقال آب به روش آزمایشگاهی و نرم افزاری

 * بررسی انواع لوله از نظر جنس و قطر و ضخامت در پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال سیال

 * بررسی ضربه قوچ در خطوط انتقال نفت و گاز

سوابق تدریس:

 * دانشگاه غیرانتفاعی علامه نایینی دروس مکانیک دروس سیالات و جامدات ، تاسیسات ، خودرو. مقطع کاردانی و کارشناسی
 * سابقه تدریس خصوصی نرم افزارهای مکانیک
  * سابقه تدریس خصوصی درس های مهندسی مکانیک

آشنایی کامل با نرم افزارهای

 * Office – CATIA – AutoCAD – PDMS – ANSYS Cfx – ANSYS Fluent – Water Hammer

email: yesmaili.sh2@Gmail.com