عاطفه خلیلی اردلی

عاطفه خلیلی اردلی

عاطفه خلیلی اردلی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : مهندسی معماری – دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق – ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ – (معدل ۱۶/۵۳)