پری چهر مستقیمی نائینی

پری چهر مستقیمی نائینی

پری چهر مستقیمی نائینی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ناپیوسته : مهندسی تکنولوژی معماری – مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) – ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ – (معدل ۱۶/۶۸)