تهمینه پورمیرزابیکی نایینی

 

تهمینه پورمیرزابیکی نایینی

تهمینه پورمیرزابیکی نایینی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

کارشناسی : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) -مؤسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

پست الکترونیک : tp.naeini@gmail.com