اطلاعیه امور مالی موسسه در خصوص ترم تابستان

?به اطلاع کلیه ی دانشجویان می رساند:

شهریه انتخاب واحد ترم تابستان نصف شهریه ثابت و کل شهریه متغیر می باشد که مطابق با مصوبه هیأت امنای مؤسسه دانشجویان به صورت علی الحساب طی پرداخت الکترونیکی مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال جهت انتخاب واحد واریز و مابقی را تا قبل از برگزاری امتحان تسویه نمایند. لازم به ذکر است در صورتی که دانشجویان مطابق با تقویم تحصیلی مؤسسه اقدام به انتخاب واحد ننمایند مشمول جریمه خواهند شد.

تبصره: در صورتی که دروس کارآموزی و پروژه جزء انتخاب واحد دانشجویان باشد شهریه ثابت و متغیر به صورت کامل دریافت می گردد.