زمان مراجعه به امور فارغ التحصیلان

دانشجویان و فارغ التحصیلان عزیر ضمن آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی، جهت انجام کارهای مربوط به امورفارغ التحصیلان در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هرهفته به سرکارخانم کاظمی (مسئول امور فارغ التحصیلان) مراجعه فرمایید.