دسته‌بندی: اخبار

1-11 0

تبریک سال جدید – سال ۱۳۹۶

  یا مقلب قلب ما در دست توســت یا محول حال ما سرمست توست کن تو تدبیری که در لیل و نهــار حال قلـب ما شود همچون بهـار یــا مقلب قلـب مـا را شـاد...